Startup Macedonia is Looking for a Social Media Intern

Do you have the motivation, drive and aspire to professional growth?        If you like to join the startup community and build a career as a Social Media Assistant (or you know somebody who would be interested in the position) than this job post is for YOU!

What we are Looking for:

 • Self-starter
 • Proficient in English Language (verbal and written)
 • Abiding by and meeting Deadlines
 • Interest in the startup community
 • Interest to post news, startup information & insights on social media
 • Interested to do research about modern social media trends and digital marketing strategies
 • Be design crafty & knowledgeable
 • Interest in assisting in events organization
 • Flexibility
 • Communicative
 • Computer literate (proficient in Microsoft Office) (Adobe skills are more than welcomed, but not a mandatory requirement)
 • Knowledge of social media channels: Fb, IG, Twt, LIn
 • TEAMPLAYER!

What we are NOT looking for:

 • University Degree/ 5.0 GPA
 • Previous working experience of 3108710 years
 • Somebody who isn’t a team player

What we offer:

 • Paid Internship
 • Great team pointers & support
 • Opportunity to learn new cool digital platforms and tools
 • Connecting with the startup community, opportunity to meet the Founder’s club members and to have a one-on-one mentorship session with them
 • Attend startup events, conferences, digital festivals
 • Access to workshop and training
 • Great working conditions
 • Coopeartion with the best startups and organizations
 • Constant learning from local, state and foreign experts
 • Flexible working time 4 – 5 hours daily so as to timely finish your tasks
 • Harnessing experience in project active organization and events coordination


Apply @  startupmacedonia.platform@gmail.com; by 6th February 2020,                                       Subject Line: Application for Social Media intern

Please send us your CV or a link of a well detailed LinkedIn Profile, short (1-page) Motivational letter (describing your interest to join the startup community as a Social Media Intern) and a Facebook post (copy + creative) about any startup event.

Looking forward to  meeting you and bringing you on board the Startup Macedonia team!

Стартап Македонија се формира како заедница на креативни претприемачи

Стартап Македонија е основана како непрофитна Асоцијација на стартапи, креативни претприемачи, акцелератори и инвеститори кои ќе работат заедно да креираат средина во која иновативноста ќе биде наградена и новите идеи ќе бидат претворени во издржани бизниси. Македонија за жал заостанува зад своите најблиски соседи кога се иновациите во прашање, но сега повеќе од било кога претходно, има интерес и потенцијал со кој можат да се охрабрат претприемачите во создавање на нови иновативни компании.
Стартапите се есенцијални за развојот на економијата и напредокот на Македонија, вели Глигор Дачевски, директор и основач на DoxOut и SportyPal. Затоа првите дејности на Стартап Македонија ќе биде да се мапираат екосистемот на сите нови компании и организации кои работат со иновациите.
„Стартап Македонија ја создадовме со цел да ја зголемиме свесноста за значењето на стартапите; поорганизирано да преземаме мерки и акции со цел да се развива, како и да си помогнеме самите себеси, со споделување на искуства и знаење за развој на стартапити во кои делуваме“, вели Глигор. „Сакаме да се запознаеме или да направиме еден репозиториј на активните членови на таа заедница, да поддржиме настани кои ја промовираат и потенцираат стартап културата, до акции кои ќе значат промена на легислативата за да можат стартапите рапидно да се развиваат, а инвеститорите непречено и стимулативно да инвестираат во нив“.
Заедно основачите на новите компании и искусните претприемачи се согласуваат дека Стартап Македонија може да помогне во креирање на продуктивна бизнис средина. Но, првин треба да се решат основните проблеми како создадевање култура на соработката, во која иновативноста ќе бида секојдневние. „Пред дa збoрувaме зa вмрежувaње нa стaртaп зaедницaтa, нaјпрвo требa дa јa изградиме, дa функциoнирaме кaкo зaедницa. Ние сме се уште вo oвaa фaзa. Дa спoделувaме знaење, искуства, кoнтaкти, дa соработуваме…“, вели Наташа Петкова, ко-основач на Fox Media House.
„Изoлирaнoстa е еден oд нaјгoлемите прoблеми нa кoи сметaм декa требa дa рaбoтиме. Требa дa рaбoтиме и нa прoмoвирaње и грaдење нa стaртaп духoт. Ни недoстaсувa мaлку aгресивнoст и хрaбрoст дa ги грaбнеме мoжнoстите. Знaеш ли сaмo кoлку нaши стaртaпи се имaaт oткaжaнo вo мoментoт кoгa инвеститoрите ќе им кaжaт декa се зaинтересирaни дa инвестирaaт вo нив?“, вели Наташа.
Предизвиците со кои се соочуваат иновативните македонски компаниии се многубројни и чести, но постојат решенија, вели Давид Павловски, директор на Founders Institute. За Давид, Стартап Македонија претставува шанса да се креира уникатна заедница која ќе споделува важни информации што ќе им помогнат на претприемачите.

„Секој иден стартап треба да се фокусира на неколку релеванти точки: да најде листа на добри локални ментори; да најде експерти кои ќе му помогнат во градење на компанијата во сите сегменти, од маркетинг до продажба и инвестиции; место каде стартапите ќе можат да разговараат за equity и други клучни работи што му се потребни на еден претприемач да се развива. Стартап Македонија треба да биде заедница каде за прв пат претприемачите ќе можат да соработуваат со луѓе што имаат вештини како нив“, вели Давид.

За Петар Ниновски, основач на Brainster, соработката помеѓу локалните и регионалните претприемачи ќе значи само поттик да се создадат успешни и иновативни бизниси. „Колку посилна заедница толку подобро за сите нас. Конкретни промени можат фа се направат само со здружено делување“, вели тој.
Една од примарните задачи на Стартап Македонија е да го поврзе претприемачите во другите градови. Скопје е метрополата која е домаќин на поголемиот број стартапи и претприемачи, но има иновативни компании кои се основани и Скопје, Битола, Струмица и Охрид. Јасна Тренгоска, ко-основач на H-Sense и директорка на Girls in Tech Macedonia, вели дека обврската на заедницата е да потикне брилијантните идеи да станат вистински бизниси кои ќе ја освојат Македонија, и можеби нивната успешна приказна ќе излезе надвор од границите..
„Мислам дека конкурентноста на стартапите многу зависи од mindset-от на основачите и луѓето кои работат во одреден стартап. Често среќавам луѓе со брилијантни стартап идеи, кои можеби и никогаш нема да се реализираат и да се најдат на пазарот, бидејќи понекогаш сопствениците на тие идеи не се подготвени да превземаат ризици. Од овој аспект, мислам дека е обврска на заедницата да помогне во креирањето на по-динамичен и претприемачки начин на размислување кај луѓето, со што би се охрабриле да се впуштаат во предизвици и поуспешно да го реализираат својот потенцијал“, вели Јасна.

За сега, предизвиците се пред целата заедница на Стартап Македонија да ги оствари целите кои ќе донесат поконкуретна претприемачка култура. „Јaс мнoгу би сaкaлa дa мoжaм еден ден дa нaбрoјaм бaрем три стaртaпи сo кoи се гoрдеaм. Лoкaлни стaртaп херoи, кoи имaле гoлемa пoбедa. Тoгaш ќе кажам декa oвaa зaедницa си јa oствaрилa својата мисијa, a и јaс свoјaтa“, вели Наташа.

Introducing Startup Macedonia

Startup Macedonia is an Association created by a group of Macedonian startup enthusiasts, experts, investors, accelerators and organisations. We have one common goal: to connect the Macedonian startup community, encourage and help create a suitable and creative work environment for startups in Macedonia.

One of the first goals of Startup Macedonia is to map all the players in the Macedonian startup ecosystem. In order to do that, we need your contribution! The initial meeting of the Macedonian startup ecosystem leaders was to sit down, talk and map real problems that each organization or institution, as well as the whole community is facing.

The association was created by the startup community with their full support. But in order to give back to the community, we need your contribution!

Thank you for your support! 🙂